Participatievisie en Participatieverordening in Nijkerk

5 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Nijkerk heeft informatie verstrekt over de ontwikkeling van de participatievisie en de Participatieverordening.

Uitwerking Participatievisie

In reactie op een motie aangenomen op 29 juni, heeft een brede ambtelijke werkgroep de uitwerking van de participatievisie onderzocht. De groep heeft de wettelijke kaders onderzocht en bekeken hoe participatie momenteel in de organisatie is verankerd. Ook werden ideeën en wensen verzameld binnen de ambtelijke organisatie en het bestuur.

Het concept van de participatievisie is nu klaar. Het voorstel is om deze in november ter consultatie aan de raad voor te leggen, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.

Participatieverordening

Tegelijkertijd met het besluit over de participatievisie, is het de bedoeling een besluit te nemen over de Participatieverordening. Dit had aanvankelijk het karakter van een plan, maar is na consultatie met de raad uitgebreid naar alle gemeentelijke onderwerpen. De raad wenst dat participatie niet vrijblijvend in een plan wordt vastgelegd, maar een meer verplichtend karakter krijgt in de vorm van een verordening. Dit sluit aan bij het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’, dat bepaalt dat een gemeente een Participatieverordening moet hebben.

Integratie met andere plannen

Het is ook gebleken dat het nuttig zou zijn om de nota Inbreidingslocaties te integreren in de participatievisie en de Participatieverordening, in plaats van deze te vernieuwen. Het eerder voorgelegde participatieplan vormde de basis voor de Participatieverordening, en daarom zal de raadsconsultatie in november beperkt blijven tot de concept-participatievisie.

De gemeenteraad van Nijkerk zal de ontwikkelingen blijven volgen en de betrokken partijen informeren over de voortgang.