Gemeente Nijkerk ontwikkelt Omgevingsplan en legaliseert 'oude gevallen'

9 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Nijkerk is bezig met de uitvoering van een motie om zogenaamde ‘oude gevallen’ te legaliseren. Deze motie is in 2017 unaniem aangenomen en roept op om inwoners en bedrijven te informeren over de mogelijkheid om illegaal gebruik van gronden en gebouwen te legaliseren.

Achtergrond van de motie

De motie is voortgekomen uit een specifieke casus in Nijkerk waarbij gronden en gebouwen illegaal werden gebruikt. De motie vroeg de gemeente om inwoners en bedrijven die in vergelijkbare situaties verkeren, te vragen zich te melden als ze denken in aanmerking te komen voor legalisatie.

Uitdagingen bij de uitvoering

De uitvoering van de motie heeft veel tijd en middelen gekost, aangezien het een aanzienlijke inzet van de organisatie vereist. In januari 2019 heeft de gemeente een brief uitgestuurd met informatie over de uitvoering van de motie. Hierin werd uitgelegd dat de concrete uitvoering in handen ligt van de omgevingsdienst.

Het Omgevingsplan

Parallel aan de uitvoering van de motie, werkt de gemeente Nijkerk aan een Omgevingsplan voor het gemeentelijk grondgebied. Dit plan bevat algemene regels voor de fysieke leefomgeving en moet alle geldende bestemmingsplannen, verordeningen en milieuregels integreren. Het opstellen van dit plan is een omvangrijke taak die naar verwachting vele jaren in beslag zal nemen.

Voorwaarden voor de uitvoering van de motie

Bij de uitvoering van de motie hanteert de gemeente een aantal voorwaarden. Zo dient het te gaan om gebruik in gebouwen die legaal tot stand zijn gekomen en moet het illegale gebruik al voor 1 mei 1997 plaatsgevonden hebben. Daarnaast moet de gemeente onmiskenbaar op de hoogte zijn geweest van het illegale gebruik.

Praktische uitvoering

De gemeente heeft een stappenplan opgesteld voor de uitvoering van de motie. Dit plan omvat vier stappen: inventarisatie, onderzoek en beoordeling van strijdigheden, informeren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en ten slotte legalisering of handhaving.

Toekomstige stappen

De gemeente verwacht in de eerste helft van 2024 inzicht te kunnen geven in de omvang van het strijdig gebruik van gebouwen en gronden. Na deze fase wordt er per activiteit of groep activiteiten een vervolgvoorstel opgesteld, waarin staat aangegeven op welke wijze het in het Omgevingsplan wordt geregeld. Als een illegale situatie niet kan worden gelegaliseerd of gedoogd, zal aangegeven worden op welke wijze het strijdig gebruik (op termijn) beëindigd moet worden.