Burgemeester en wethouders van Brummen stellen nieuwe programmabegroting voor

10 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen heeft de programmabegroting voor 2024-2027 voorgesteld. De begroting is in lijn met het doel om de gemeente financieel gezond te houden en het weerstandsvermogen te versterken.

Inhoud van het voorstel

Het voorstel omvat onder andere de vaststelling van de programmabegroting 2024-2027 voor het jaar 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. Het college stelt ook voor om een Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting in te stellen en in te stemmen met wijzigingen in de algemene en bestemmingsreserves. De raad wordt ook voorgesteld om de risico-inventarisatie 2023 te actualiseren en de investeringen voor 2024 beschikbaar te stellen. Tot slot wordt voorgesteld om de subsidielimieten vast te stellen.

Financiële gezondheid en uitdagingen

Het college heeft benadrukt dat het financieel gezond blijven van de gemeente een belangrijk doel is. Dankzij een goed jaarresultaat in 2022 is het beoogde weerstandsvermogen al bereikt. Het college erkent echter dat het een uitdaging zal zijn om deze gezonde financiële positie te handhaven, vooral gezien de taken op het gebied van klimaatbeleid, sociaal domein, woningbehoefte, economische ontwikkeling en toerisme.

Bezuinigingsoperatie en onderhandelingen

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal een structurele korting van 3 miljard euro vanaf 2026 gemeenten dwingen tot een zeer ingrijpende bezuinigingsoperatie. De VNG zal namens de gemeenten onderhandelen met het nieuwe kabinet over deze situatie.

Sluitende begroting voor 2024

De begroting voor 2024 heeft een positief saldo van 36.000 euro. Dankzij extra geld uit het gemeentefonds kunnen zowel autonome kostenstijgingen als de kosten van nieuw beleid worden opgevangen. Er is ook rekening gehouden met investeringen in onderwijshuisvesting vanaf 2024.

Burgerparticipatie

De conceptbegroting is een verdere uitwerking van de Perspectiefnota 2024-2027. Via gebruikelijke inspraakmogelijkheden heeft iedereen hierop kunnen reageren. Er zijn ook mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en organisaties om te reageren op de conceptbegroting.

Communicatie

Na aanbieding aan de gemeenteraad wordt actief gecommuniceerd over de conceptbegroting. Er is een speciale pagina over de begroting op de website van de gemeente en de lokale media worden geïnformeerd via een persbijeenkomst en persberichten.

Juridische grondslag

Het voorstel is gebaseerd op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording, de Financiële Verordening van de gemeente Brummen, de Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2023, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening van de gemeente Brummen.

Uitvoering

Het presidium heeft een planning vastgesteld voor de behandeling en besluitvorming van de programmabegroting.