Besluitenlijst vergadering van burgemeester en wethouders 19 september 2023

9 maanden geleden gepubliceerd

In de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders op 19 september 2023 zijn verschillende besluiten genomen over diverse onderwerpen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten.

Permanente opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het college heeft in principe ingestemd met het voorstel om een pand aan de Elspeterweg 44 in Nunspeet voor een periode van maximaal vijf jaar beschikbaar te stellen voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Er is ook ingestemd met een kortdurende verlenging van de opvang in Hotel Mallejan in Vierhouten. Na de opvangperiode is het plan om arbeidsmigranten te huisvesten in het pand, conform de dan geldende regelgeving.

Waardering van talentvolle sporters en bijzondere prestaties

Het college heeft kennis genomen van de huidige werkwijze rondom de waardering van talentvolle sporters en bijzondere prestaties door inwoners in de gemeente Nunspeet. De huidige maatwerkregeling zal worden voortgezet.

Inhuur team Samenleving

Het college heeft besloten tot inhuur ter vervanging van een zwangerschaps- en ouderschapsverlof voor de periode van 2 oktober tot 16 februari 2024 en ter ondersteuning vanwege re-integratie/opstart van werkzaamheden voor de periode van 25 september tot 22 december 2023. Een totaal krediet van € 67.820,- is hiervoor beschikbaar gesteld.

Benoeming leden Commissie Omgevingskwaliteit

Het college heeft besloten om de leden van de Commissie Omgevingskwaliteit te benoemen. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van monumentenzorg en burgerleden.

Beantwoording vragen ChristenUnie over parkeren fietsen in centrum Nunspeet

Het college heeft de schriftelijke vragen van de ChristenUnie fractie over het parkeren van fietsen in het centrum van Nunspeet beantwoord.

Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Harderwijkerweg 445, Hulshorst

Het college stelt voor om het ontwerpbestemmingsplan Harderwijkerweg 445, Hulshorst ongewijzigd vast te stellen. Tijdens de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend.

Bestuursagenda 2023-2027 GGD NOG

Het college heeft besloten om een zienswijze in te dienen op de concept-Bestuursagenda 2023-2027 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Verzoek beheermaatregelen wolf Provincie Gelderland

Het college heeft besloten om een brief te sturen aan de provincie Gelderland met het verzoek om beheermaatregelen te nemen tegen de wolf. Dit naar aanleiding van diverse incidenten in de omgeving van Elspeet.

Regionaal wethoudersoverleg afval en grondstoffen 21 september 2023

Het college heeft kennis genomen van de agenda voor het regionaal wethoudersoverleg over afval en grondstoffen op 21 september 2023.

Bestuurlijk overleg Wonen 22 september 2023

Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak voor flexwonen, dat is gepresenteerd tijdens het bestuurlijk overleg Wonen op 22 september 2023.

Vaststellen subsidie 2022 Kansrijk wonen

Het college heeft de subsidie voor Stichting Kansrijk Wonen voor 2022 definitief vastgesteld op € 52.616,-. Het resterende bedrag van € 8.939,- mag worden besteed aan verduurzaming van de woningen en training.

Bezwaar intrekking aanwijzing gemeentelijk monument Elspeterbosweg 61

Het college heeft besloten om het besluit tot intrekking van de status van het gemeentelijk monument Elspeterbosweg 61 in Vierhouten in stand te laten.

Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen - Oenenburgweg 63

Het college heeft besloten om twee openbare parkeerplaatsen aan de Oenenburgweg 63 aan te wijzen als parkeerplaatsen bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen.